Now Playing: Co je roztrousená skleróza?
Loading...
Advertisement
Video Text
Za normálních okolností Vás Váš imunitní systém pomáhá chránit. Ur?ité typy bílých krvinek a speciální bílkoviny jsou vyslány tam, kde cizí látky (jako jsou bakterie nebo viry) napadají t?lo.
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocn?ní, zp?sobující, že imunitní systém napadá vlastní t?lo.
Imunitní systém myln? považuje zdravou tká? v mozku a míše za organizmus cizí (za „vet?elce"). Bu?ky imunitního systému jsou vyslány z krve do centrálního nervového systému, kde produkují látky, které zp?sobí zán?t.
Myelin je tuková látka, která izoluje nervy a pomáhá urychlit komunikaci mezi mozkem a dalšími ?ástmi t?la.
Zán?t zp?sobuje rozpad myelinu, který obaluje nervy, a na míst? myelinu se za?nou tvo?it zjizvené tkán?. Tento proces se nazývá „demyelinizace".
Název „roztroušená skleróza" dob?e vystihuje onemocn?ní, u kterého se v t?le vyskytují roztroušená ložiska, kde se tvo?í zjizvené tkán?, „sklerózy" v mozku a míše.
Jelikož myelinová pochva je poškozena, dochází k zpomalení p?enosu elektrických impulz? nebo k jejich celkovému zablokování. Jelikož poškození postupuje, dochází k problém?m s ovládáním sval?, k poruchám vid?ní, ?e?i, vnímání a dokonce i myšlení.
Roztroušená skleróza m?že probíhat u jednotlivých lidí velmi r?znorod?. Závisí to na tom, jak mnoho myelinu bylo zni?eno a které ?ásti centrálního nervového systému byly postiženy.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2018 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.