Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Mevcut+Multipl+Skleroz+Tedavileri+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fmevcut-multipl-skleroz-tedavileri-video.html
Email Video

Mevcut Multipl Skleroz Tedavileri

Clip Number: 8 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Multipl sklerozu iyile?tirmenin bilinen hiçbir yolu yoktur ancak birçok tedavi türü vard?r. Bu tedaviler MS hastal???n? ortadan kald?ramaz ama semptomlar?n yönetimine yard?mc? olabilir.
MS tedavileri üç ana kategoriye ayr?l?r:
• Yeni semptomlar?n belirdi?i veya eski semptomlar?n kötüle?ti?i ataklar olan alevlenmeleri veya relapslar? yöneten tedaviler.
• Hastal???n kendisini de?i?ikli?e u?ratan tedaviler.
• Ve semptomlar? yöneten tedaviler.
Miyelin, sinirlerin ço?unun yal?t?m?n? sa?layan ve beyniniz ile vücudunuzun di?er bölgeleri aras?ndaki ileti?imi h?zland?rmaya yard?mc? olan ya?l? bir maddedir.
MS alevlenmelerine genellikle merkezi sinir sisteminde iltihap ve miyelin bozulmas? e?lik eder. Semptomlar?n?z ?iddetliyse, demiyelinasyona katk?da bulunan ?i?me ve iltihab? azaltmak için damar yoluyla yüksek dozda metilprednisolon gibi steroidler verilebilir.
Bir dizi yeni ilac?n da multipl skleroz seyrini de?i?tirdi?i gösterilmi?tir. Bu ilaçlar, ba????kl?k sisteminizin aktivitesini de?i?tirmek veya bask?lamak yoluyla etki eder. "Beta interferonlar" ad? verilen bir grup ilaç vücudunuzda do?al olarak görülen bir proteini taklit eder. Belirli beyaz kan hücrelerinin, sinirleri kaplayan miyeline sald?rmalar?n? engellerler. T hücreler denilen di?er beyaz kan hücrelerinin de sitokin salg?lamalar?n? durdururlar. Sitokinler, iltihab? destekleyen ve di?er ba????kl?k hücrelerini bölgeye çeken kimyasallard?r.
Beta interferona ek olarak, glatimer asetat ad? verilen bir di?er ilac?n da ba????kl?k sistemini de?i?tirmek suretiyle etki yapt??? görülmektedir. Bu ilac?n, di?er hücrelerin miyeline sald?rmas?n? engelleyen belirli beyaz kan hücrelerinin say?s?n? art?rd??? görülmektedir.
?ki y?ll?k bir çal??mada, halen kullan?labilen hastal??? de?i?tirici tedavilerin MS relaps oranlar?n? ortalama %39 dü?ürmü?tür. Bu ilaçlar enjeksiyon yoluyla verilir ve günlük ya da haftal?k enjeksiyon gerektirirler.
Son olarak, MS semptomlar?n? yönetmeye yard?mc? olacak tedaviler vard?r. Bu tedaviler aras?nda tutulmay? (kas sertli?i olarak da bilinir) azaltmak için botulinum toksin tip A veya baklofen kullanan yöntemler de say?labilir. Botulinum toksin tip A bir enjeksiyondur, baklofen ise hap formunda veya küçük, implante edilebilir bir pompayla verilebilir.
Bir di?er tedavi de, beynin belirli bir bölgesini uyarmak için küçük elektrot kullan?lan derin beyin stimülasyonudur. Bu yöntem MS hastalar?nda bazen görülen titremeyi azaltabilir.
Fizik tedavisi ve u?ra? tedavisi de di?er tedaviler aras?ndad?r. Bir dan??manla konu?mak da yararl? olabilir.
Ve baz? MS hastas? ki?iler de alternatif tedavilere yönelirler. Bunlar ilaçlar, ek besinler, yeni bir beslenme diyeti ve hatta yeni bir ya?am tarz? olabilir.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.