Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Multipl+Skleroz+Nedir%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fmultipl-skleroz-nedir-video.html
Email Video

Multipl Skleroz Nedir?

Clip Number: 1 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Normal olarak ba????kl?k sisteminiz korunman?za yard?mc? olur. Bunu da, vücudunuza bakteri ya da virüs gibi bir yabanc? bir madde girdi?inde, onlara kar?? beyaz kan hücreleri ve özel proteinler göndererek yapar.
Multipl skleroz, otoimmün bir hastal?kt?r; yani kendi ba????kl?k sisteminiz kendi vücudunuza zarar vermektedir.
Ba????kl?k sistemi, beyninizdeki ve omurili?inizdeki sa?l?kl? dokular?n yanl??l?kla yabanc? istilac?lar oldu?una inan?r. Ba????kl?k hücreleri kandan merkezi sinir sistemine gönderilir ve burada iltihaba yol açan kimyasallar? olu?tururlar.
Miyelin, sinirlerin ço?unun yal?t?m?n? sa?layan ve beyniniz ile vücudunuzun di?er bölgeleri aras?ndaki ileti?imi h?zland?rmaya yard?mc? olan ya?l? bir maddedir.
Bu iltihap sinirlerin çevresindeki miyelinin bozulmas?na neden olur ve onun yerine skar dokusu olu?maya ba?lar. Bu sürece "demiyelinasyon" ad? verilir.
"Multipl skleroz" ad?, beyin veya omurilikte birden çok yerde skar dokusunun ya da "sklerozun" ço?almakta oldu?unu ifade eder.
Miyelin k?l?f? hasar gördükçe, elektrik sinyallerinin iletimi giderek zorla??r veya tamamen engellenebilir. Hasar ilerledikçe, kas kontrolünüz, görü?ünüz, konu?man?z, duyular?n?z ve hatta dü?ünce gücünüzle ilgili sorunlara yol açar.
MS semptomlar? ve ?iddeti ki?iden ki?iye de?i?iklik gösterir. Bunun düzeyi miyelin kayb?n?n miktar?na ve merkezi sinir sisteminin etkilenen bölgelerine ba?l?d?r.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.