Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Multipl+Sklerozun+Ilerlemesi+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fmultipl-sklerozun-ilerlemesi-video.html
Email Video

Multipl Sklerozun Ilerlemesi

Clip Number: 7 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ki?iler multipl skleroz geli?tirmeden önce, CIS olarak bilinen klinik olarak izole sendrom ya?ayabilir. Bu sendrom, belirli sinirlerde demiyelinasyon bulundu?unu gösteren tek bir olayd?r. CIS örnekleri aras?nda optik nörit ata?? (gözün birinde görü? sorunlar?na yol açan) veya vücudun bir taraf?nda tepkisizlik epizodu say?labilir. CIS ortaya ç?kt???nda, ba?ka hiçbir klinik belirti veya semptom yoktur.
Klinik olarak izole sendrom ya?ayan ki?iler daha sonra multipl skleroz geli?tirebilir de geli?tirmeyebilir de. MS geli?ti?inde, çe?itli ?ekillerde ilerleyebilir.
Multipl skleroz herkeste farkl? ilerler ve hastal???n hangi yoldan ilerleyece?ini tahmin etmenin bir yolu yoktur. Ancak MS genellikle üç ana modelden birini izler:
• Relapsing-remitting
• Primer progresif
• Ve sekonder progresif
Hastal???n, iyi huylu MS olarak da bilinen ba?ka bir formu da görülebilir. ?imdi bu modellerin her birine yak?ndan bakal?m.
Relapsing-remitting MS hastal???nda, semptomlar?n?z?n aniden kötüle?ti?i "alevlenme" ad? verilen ve önceden tahmin edilemeyen ataklar ya?an?r. Bu ataklar birkaç gün veya haftalar boyunca sürebilir. Her ataktan sonra, önceki yeteneklerinizin tamam?n? (veya bir k?sm?n?) geri kazanman?z aylar alabilir. Relapsing-remitting MS, birçok ki?ide hastal?k seyrinin ba?lang?c?nda meydana gelir. MS'li ki?ilerin yakla??k %85'inde hastal???n bu formu vard?r.
Primer progresif MS hastal???nda, semptomlar?n?zda a?amal? fakat sabit bir kötüle?me görülür. Belirgin alevlenmeler veya sönmeler görülmez. MS'li ki?ilerin yaln?zca %10-15'inde hastal???n bu formu vard?r. Ancak, hastal??? 40 ya??ndan sonra ba?layan ki?ilerde en yayg?n görülen multipl skleroz tipidir.
Sekonder progresif MS ise relapsing-remitting modelinde ba?lar ancak daha sonra hastal???n semptomlar?n a?amal? olarak kötüle?ti?i progresif versiyonuna dönü?ür. Hastal???n progresif bölümü MS ba?lad?ktan hemen sonra veya y?llar hatta on y?llar sonra ba?layabilir.
Ana MS modellerine ek olarak, multipl skleroz hastalar?n?n %20'sinde hastal???n iyi huylu formu vard?r. ?yi huylu MS hastal???nda, ki?inin semptomlar? ilk ataktan sonra kötüle?mez veya çok az kötüle?ir. ?yi huylu MS hastalar? tüm fonksiyonlar?n? yerine getirmeye devam eder.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.