Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Multipl+Sklerozun+Olasi+Nedenleri+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fmultipl-sklerozun-olasi-nedenleri-video.html
Email Video

Multipl Sklerozun Olasi Nedenleri

Clip Number: 4 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Multipl sklerozun kesin nedeni bilinmemektedir. Ki?inin küçüklü?ünde ya?ad??? çevre olabilece?i gibi, genetik yap?s? da olabilir. Kimi bilim insanlar? bir virüsün ya da ba?ka faktörlerin neden oldu?unu dü?ünmektedir. ?imdi bu olas?l?klara yak?ndan bakal?m.
Multipl skleroz geli?tirme e?ilimi kal?t?m yoluyla edinilebilir, yani anne babadan çocuklara geçebilir. MS hastalar?n?n akrabalar?n?n, hastal??? geli?tirme riskinin yüksek oldu?unu biliyoruz.
Halihaz?rda birkaç genin bir ki?iyi multipl skleroz olmaya daha e?ilimli k?labilece?i dü?ünülmektedir. Baz? ara?t?rmac?lara göre MS, ki?inin genetik olarak çevresindeki bir ?eye reaksiyon göstermeye daha e?ilimli olmas? nedeniyle geli?mektedir. Sonra ki?i söz konusu maddeyle temas etti?inde, ba????kl?k sistemi tetiklenerek merkezi sinir sistemine sald?r?ya geçmektedir.
Çevrenin kendisinin de multipl skleroz geli?tirmede bir rolü oldu?u dü?ünülmektedir. MS oran? farkl? insan gruplar?nda oldukça de?i?iklik gösterir.
Örne?in, MS özellikle ?skoçya, ?skandinavya ve kuzey Avrupa'da çok yayg?nd?r.
Amerika Birle?ik Devletleri'nde MS di?er ?rk gruplar?na göre beyaz ?rkta daha s?k ortaya ç?kmaktad?r.
Afrikal?lar veya Japonlar nadiren MS hastas? olur, ancak Afrika kökenli veya Japonya kökenli Amerikal?larda MS görülmektedir.
Ara?t?rmalar MS hastal???n?n dünyan?n belirli bölgelerinde daha yayg?n oldu?unu göstermektedir. Örne?in, MS vakalar?n?n say?s? ekvatordan uzakla?t?kça artmaktad?r. Yüksek risk ta??yan bir bölgeden dü?ük riskli bir bölgeye gitti?inizde, yeni bölgenin riskini üstlenirsiniz. Ancak bu sadece geli?me ça??ndan önce o bölgeye ta??nman?z durumunda geçerlidir. Dolay?s?yla, bir ki?inin ergenlik öncesi çevresinde belirli bir maddeye maruz kalmas?, ki?inin MS olmaya daha e?ilimli olmas?na neden olabilir.
Ayr?ca, ayn? bölge içinde birçok ki?inin hastal??? geli?tirdi?i multipl skleroz "salg?n?" da görülmü?tür. Bu da çevreyle potansiyel ba?lant?y? dü?ündürmektedir.
Son olarak, baz? doktorlar ve bilim insanlar? virüslerin multipl sklerozu tetikleyebilece?ini dü?ünmektedir ancak bu sav henüz kan?tlanmam??t?r. MS bula??c? de?ildir ancak neredeyse herkesin temas etti?i hastal?k etkeni bir mikroorganizman?n ba????kl?k sisteminde anormal reaksiyona neden olabilmesi de mümkündür. Bu yaln?zca zaten MS geli?tirme riski ta??yan ki?ilerde meydana gelir.
MS hastal???nda rol oynayabilecek birkaç faktör daha var oldu?unu belirtelim. Hormonlar?n ba????kl?k sistemini etkileyebilece?ine yönelik giderek artan kan?tlar vard?r. Kad?nlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde testosteron gibi cinsiyet hormonlar? ba????kl?k sisteminin aktivitesini k?s?tlayabilir.
Östrojen ve progesteron düzeyleri gebelikte oldukça yüksektir, bu da MS hastas? gebe kad?nlar?n daha az semptom ya?amas?n?n aç?klamas? olabilir. Erkeklerdeki yüksek testosteron düzeyleri de MS hastas? kad?nlar?n erkeklerden fazla olmas?n? k?smen aç?klayabilir.
Bu hastal??? daha iyi anlayabilmek için, ara?t?rmac?lar multipl sklerozun tüm potansiyel nedenleri üzerinde çal??maya devam etmektedir.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.