Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Multipl+Sklerozun+Tanisi+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fmultipl-sklerozun-tanisi-video.html
Email Video

Multipl Sklerozun Tanisi

Clip Number: 6 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Multipl sklerozun tan?s? için özel bir test yoktur. Bunun yerine, belirti ve semptomlar?n baz? kriterleri kar??lamas?na dikkat edilir. Ama bu sistem bile %100 do?ru de?ildir.
MS tan?s?nda t?bbi geçmi?iniz, nörolojik muayene (beyninizin ve omurili?inizin ne ölçüde do?ru çal??t??? incelenir) ve baz? ba?ka testler esas al?n?r. Bu di?er testler aras?nda kan testleri, MR, omurilik s?v?s? testi ve duyusal sinirlerinizin i?levini test eden "uyar?lm?? potansiyeller" adl? elektrik testi yer al?r.
Doktorlar?n bir ki?ide MS olup olmad???n? belirlerken bakt??? özel kriterler ?unlard?r:
• 15 ile 60 ya? aras? ba?layan belirti ve semptomlar.
• Beyin veya omurilikte bir hastal?k oldu?unu gösteren belirti ve semptomlar.
• Hastal?kl? beyin veya omurilik kan?t? bulunmu? bir doktor muayenesi.
• En az iki ayr? alanda skar doku veya "skleroz" görülen bir MR taramas?.
Hastal???n iki model takip etmi? olmas?:
• Birincisi, en az 24 saat süren ve bir aydan fazla aral?kla ortaya ç?kan iki veya daha fazla say?da semptom epizodu. Veya ikincisi, belirti ve semptomlar?n?z?n son alt? ayda giderek artm?? olmas?.
• Son olarak, semptomlar?n?z?n ba?ka hiçbir aç?klamas?n?n bulunmamas?.
Bu faktörlere dayanarak, multipl skleroz tan?s? koyulabilir.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.