Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Sinir+Sistemi+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipl-skleroz-video%2fsinir-sistemi-video.html
Email Video

Sinir Sistemi

Clip Number: 2 of 8
Presentation: Multipl Skleroz
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Vücudunuzda büyük bir sinir a?? vard?r, beyninize gönderilen veya beyninizden al?nan elektrik sinyallerini bu a? ta??r. Beyninizden GELEN sinyaller kaslar?n?z? kontrol eder, böylece yürüyebilir, konu?abilir ve dengenizi sa?layabilirsiniz.
Vücudunuzdan beyninize G?DEN sinyaller ise d?? dünya hakk?nda bilgi ta??r. Beyniniz bu bilgileri i?lerken, görmenize, farkl? hisler duyman?za ve duyman?za, koklaman?za ve tat alman?za olanak tan?r.
Beyniniz ve omurili?iniz birlikte "merkezi sinir sisteminiz" veya CNS olarak an?l?r.
Merkezi sinir sistemini vücudun di?er bölgelerine ba?layan sinirler ise PNS olarak da bilinen "çevresel sinir sisteminin" parças?d?r.
Sinirlerin ço?u "miyelin" ad? verilen ya?l? bir maddeyle kapl?d?r. Miyelin, sinirlerin yal?t?m?n? sa?lar ve beyniniz ile vücudunuzun di?er bölgeleri aras?ndaki ileti?imi h?zland?r?r. Bu sayede tam aktivite düzeyinde hareket edersiniz.
Bir sinir veya onu kaplayan miyelin hasar görürse, elektrik sinyallerini yava?latabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durum meydana geldi?inde, hareketiniz, duyular?n?z ve hatta net dü?ünme yetene?iniz bozulabilir.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.