Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Diagnostika+roztrousen%c3%a9+skler%c3%b3zy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fdiagnostika-roztrousen%c3%a9-skler%c3%b3zy-video.html
Email Video

Diagnostika roztrousené sklerózy

Clip Number: 6 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Neexistují žádné specifické testy ur?ené k diagnóze sklerózy. Namísto toho se hodnotí, zda p?íznaky a další projevy spl?ují ur?itá kritéria. Ani tento systém však není stoprocentn? p?esný.
Základem diagnózy RS je anamnéza (historie zdravotního profilu pacienta a jeho pokrevní rodiny) pacienta, neurologické vyšet?ení (zjišt?ní, zda mozek a mícha pracují správn?) a další testy. Tyto další testy mohou zahrnovat krevní testy, MRI, lumbální punkce (odebrání vzorku míšního moku), test elektrické aktivity zvaný „evokované potenciály", s cílem zjistit funkci nervových senzor?.
Specifická kritéria podle kterých léka? hodnotí, zda má p?íslušná osoba RS, jsou následující:
* Znaky a p?íznaky za?ínají ve v?ku mezi 15 a 60 lety.
* Znaky a p?íznaky indikují onemocn?ní mozku a míchy.
* Vyšet?ení vede léka?e k p?esv?d?ení, že mozek a mícha nepracují správn?.
* Zobrazení pomocí MRI prokázalo alespo? dv? r?zné oblasti zjizvené tkán?, „sklerózy".
* Nemoc je stanovena na základ? jednoho z následujících model?:
Bu? prob?hly dv? nebo více epizod s p?íznaky, které trvaly nejmén? 24 hodin a prob?hly
v periodách delších než m?síc. Nebo, druhý p?ípad, znaky a p?íznaky onemocn?ní se progresivn? b?hem šesti m?síc? zhoršují.
* A nakonec, neexistuje žádné jiné vysv?tlení p?í?in p?íznak?.
Na základ? t?chto faktor? lze provést diagnózu roztroušené sklerózy.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.