Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Mozn%c3%a9+pr%c3%adciny+roztrousen%c3%a9+skler%c3%b3zy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fmozn%c3%a9-pr%c3%adciny-roztrousen%c3%a9-skler%c3%b3zy-video.html
Email Video

Mozné príciny roztrousené sklerózy

Clip Number: 4 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Konkrétní p?í?iny vzniku roztroušené sklerózy nejsou známy. Mezi p?í?iny lze zahrnout genetické (d?di?né) p?edpoklady a rovn?ž životní podmínky v raném v?ku. N?kte?í v?dci zapo?ítávají mezi p?í?iny viry a další faktory. Podívejme se na tyto možné p?í?iny podrobn?ji.
Pravd?podobnost vzniku roztroušené sklerózy m?že být d?di?ná, tj. p?enosem z rodi?? na d?ti. Je známo, že p?íbuzní lidí s onemocn?ním RS mají v?tší pravd?podobnost vývinu tohoto onemocn?ní.
B?žn? se p?edpokládá, že n?které geny (látky ur?ující d?di?nost) mohou zp?sobit, že je pravd?podobn?jší, že ?lov?k onemocní roztroušenou sklerózou. N?kte?í v?dci se domnívají, že RS vznikne, protože n?kte?í lidé jsou geneticky uzp?sobeni k reagování na n?které látky ze životního prost?edí. Pokud pak taková osoba p?ijde do styku s takovým ?initelem, aktivuje se její imunitní systém, který napadne centrální nervový systém.
Životní prost?edí je považováno za faktor hrající roli p?i vzniku roztroušené sklerózy. ?etnost onemocn?ní RS se v r?zných skupinách lidí velmi liší.
RS je nap?íklad velmi ?asté onemocn?ní ve Skotsku, Skandinávii a severní Evrop?.
Ve Spojených státech se RS vyskytuje ?ast?ji u bílého obyvatelstva než u lidí jiných ras.
Lidé v Africe a Japonsku onemocní RS velmi z?ídka, avšak Afri?ané a Japonci žijící
v Americe mají tuto chorobu velmi ?asto.
Výzkumy dokazují, že výskyt RS je v n?kterých ?ástech sv?ta ?ast?jší. Nap?íklad, ?ím dále od rovníku, tím ?ast?jší je výskyt onemocn?ní RS. Pokud se p?est?hujete z vysoce rizikové oblasti do oblasti s nižším rizikem, budete pod vlivem rizika z nového životního prost?edí. To se však stane pouze tehdy, když se p?est?hujete v dospívajícím v?ku. Je tedy možné, že pokud je ?lov?k vystaven p?sobení ur?ité látky z okolí ješt? v p?edpubertálním v?ku, je v?tší pravd?podobnost, že onemocní RS.
Existují rovn?ž „epidemie" roztroušené sklerózy, kde ve stejné oblasti onemocní touto chorobou hodn? lidí. To rovn?ž nasv?d?uje existenci možné vazby na životní prost?edí.
N?kte?í léka?i a v?dci se domnívají, že roztroušenou sklerózu mohou spustit r?zné viry, ale tato domn?nka nebyla dosud dokázána. RS není nakažlivá, ale je možné, že tém?? každý p?išel do kontaktu se zárodkem, který mohl zp?sobit abnormální reakci imunitního systému. To se však stává lidem, kte?í jsou již v rizikové skupin?.
Nyní zmíníme další faktory, které mohou hrát roli p?i vzniku RS. Je evidováno stále více hormon?, které mají vliv na imunitní systém. Pohlavní hormony, estrogen a progesteron
u žen a testosteron u muž?, mohou omezit aktivitu imunitního systému.
Hladiny estrogenu a progesteronu jsou v t?hotenství velmi vysoké, což asi vysv?tluje, pro? t?hotné ženy s RS mají obvykle mén? p?íznak?. Vyšší hladina testosteronu u muž? vysv?tluje ?áste?n?, pro? je více žen s onemocn?ním RS než muž?.
Abychom p?í?iny této nemoci lépe pochopili, v?dci pokra?ují ve studiu všech potenciálních p?ípad? roztroušené sklerózy.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.