Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Nervov%c3%bd+syst%c3%a9m+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fnervov%c3%bd-syst%c3%a9m-video.html
Email Video

Nervový systém

Clip Number: 2 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
T?lo obsahuje hustou sí? nerv?, které p?enášejí elektrický impulz z a do mozku. Impulzy jdoucí Z mozku ?ídí svaly, aby se t?lo mohlo hýbat, mluvit a udržovat rovnováhu.
Impulzy jdoucí z t?la DO mozku p?ináší informace z okolního sv?ta. Mozek informace zpracuje a to umož?uje r?zné druhy vnímání, zrak, sluch, cit, pach, chu?.
Mozek a mícha tvo?í „centrální nervový systém", (CNS).
Nervy, které spojují centrální nervový systém se zbytkem t?la tvo?í ?ást „periferního nervového systému", (PNS).
V?tšina nerv? je pokryta a chrán?na tukovou látkou nazývanou „myelin". Myelin izoluje nervy a pomáhá urychlit komunikaci mezi mozkem a dalšími ?ástmi t?la. Tak je udržována výkonnost a funk?nost t?la.
Pokud je nerv nebo myelinová pochva poškozena, dochází ke zpomalování nebo k celkové blokaci elektrických impulz?. Pokud k tomu dojde, m?že dojít k omezení hybnosti t?la,
k omezení vnímání nebo dokonce k omezení schopnosti myšlení.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.