Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Soucasn%c3%a9+trendy+v+l%c3%a9cbe+roztrousen%c3%a9+skler%c3%b3zy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fsoucasn%c3%a9-trendy-v-l%c3%a9cbe-roztrousen%c3%a9-skler%c3%b3zy-video.html
Email Video

Soucasné trendy v lécbe roztrousené sklerózy

Clip Number: 8 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Metoda úplného vylé?ení roztroušené sklerózy není zatím známa, ale existuje ?ada typ? lé?by. Tyto lé?ebné prost?edky RS nevylé?í, ale pomáhají dostat p?íznaky pod kontrolu.
Lé?ba RS se d?lí do t?ech základních kategorií:
* lé?ba zvládající exacerbace nebo relapsy, neboli ataky, kdy se objevují nové p?íznaky nebo
když se staré p?íznaky zhorší,
* nemoc modifikující lé?ba
* a lé?ba ovliv?ující p?íznaky.
Myelin je tuková látka, která izoluje nervy a pomáhá urychlit komunikaci mezi mozkem
a dalšími ?ástmi t?la.
RS exacerbace jsou obvykle provázeny zán?tem nebo ztrátou myelinu v centrálním nervovém systému. Pokud je choroba provázena mnoha p?íznaky, podávají se vysoké dávky steroid?, nap?íklad Methylprednisolon, aby se snížila tvorba zdu?enin a zán?t? p?ispívajících k demyelinizaci.
Byla p?edstavena ?ada nových lék? modifikujících roztroušenou sklerózu. P?sobením t?chto lék? se m?ní nebo potla?uje aktivita imunitního systému pacienta. Léky ze skupiny lék? nazývaných „interferony beta" napodobují bílkovinu, která se v t?le objevuje p?irozen?. Zdá se, že blokují n?které bílé krvinky, které napadají myelin, tvo?ící obal nerv?. P?edpokládá se také, že ukon?ují aktivitu jiných bílých krvinek, nazývaných T bu?ky, které uvol?ují cytokiny, což jsou chemické látky podporující zán?t a p?itahující další imunitní bu?ky do oblasti zán?tu.
Krom? interferonu beta má další lék, nazývaný glatimer acetát, vliv na zm?ny imunitního systému. Je pravd?podobné, že tento lék zvyšuje po?et ur?itého druhu bílých krvinek, které zabra?ují dalším bu?kám v napadání myelinu.
Studie probíhající po dobu dvou let, ve které byly podávány dostupné léky modifikující nemoc, prokázaly, že došlo ke snížení relaps? RS v pr?m?ru o 30 %. Tyto léky se podávají injek?n?, s periodou dávek denn? až jednou za týden.
Dále je k dispozici lé?ba napomáhající k zvládání p?íznak? RS. Tato lé?ba používá p?ípravky jako Botulinum toxin typu A nebo Baclofen a ú?inn? snižuje svalovou strnulost (nazývanou též k?e?ovitost). Botulinum toxin typu A se podává injek?n? a lze podávat v pilulkách nebo pomocí malé implantované pumpy.
Další lé?bou je hluboká stimulace mozku provád?ná malou elektrodou za ú?elem stimulace ur?itých vrstev mozku. To pomáhá snižovat t?es kon?etin, který se ob?as objevuje u lidí s RS.
Další možností lé?by m?že být fyzikální terapie a režimová terapie. Prosp?šné m?že být též poradenství.
N?kte?í lidé trpící RS se obrací na alternativní medicínu, což m?že zahrnovat vše od lék?
a potravinových dietních dopl?k? až po zm?nu životního stylu.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.