Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+V%c3%bdvoj+roztrousen%c3%a9+skler%c3%b3zy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fv%c3%bdvoj-roztrousen%c3%a9-skler%c3%b3zy-video.html
Email Video

Vývoj roztrousené sklerózy

Clip Number: 7 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
D?íve než se rozvine roztroušená skleróza, m?že ?lov?k zaznamenat jev, který se nazývá klinicky izolovaný syndrom, (CSI). Jedná se o náhlý jev, který znamená, že v n?kterých nervech mohlo dojít k demyelinizaci. P?íkladem syndromu CIS m?že být zán?t o?ního nervu (vedoucí
k problém?m s vid?ním v jednom oku) nebo snížená citlivost jedné poloviny t?la. P?i výskytu CSI nejsou žádné další p?íznaky nebo klinické znaky.
U lidí s výskytem klinicky izolovaného syndromu m?že, ale nemusí, dojít k rozvoji roztroušené sklerózy. Pokud se RS vyvine, m?že se její zhoršování projevovat r?zn?.
Roztroušená skleróza se vyvíjí velmi individueln? a neexistuje zp?sob, jak její pr?b?h p?edpov?d?t. Nej?ast?ji se RS vyvíjí v následujících t?ech formách:
* relabující-remitentní (op?tovn? objevující se)
* primárn?-progresivní
* a sekundárn?-progresivní
M?že se objevit i další forma nemoci, ozna?ovaná jako benigní („dobrá") RS. Podívejme se na každou z t?chto forem podrobn?ji.
Relabující-remitentní (op?tovn? objevující se) forma RS je charakterizována neo?ekávanými ataky, které nazýváme „exacerbace", p?i?emž p?íznaky se náhle velmi zhorší. Ataky trvají n?kolik dn? až týdn?. Po každém ataku m?že trvat týdny až m?síce, než se obnoví všechny (nebo dokonce jenom ?ást) d?ív?jších schopností. Relabující-remitentní (op?tovn? objevující se) RS se obvykle projevuje v za?átku pr?b?hu onemocn?ní u v?tšiny lidí. Asi 85 % pacient? s RS má tuto formu nemoci.
Primárn?-progresivní forma RS se projevuje postupným trvalým zhoršováním p?íznak?. Zde se nevyskytují z?ejmé exacerbace ani periody remise (vymizení p?íznak? onemocn?ní). Pouze 10 -15 % pacient? s RS má tuto formu nemoci. Je to však nej?ast?jší typ roztroušené sklerózy u lidí, kte?í onemocn?li touto chorobou po ?ty?icítce.
Sekundárn?-progresivní forma RS za?íná jako relabující-remitentní (op?tovn? objevující se) forma, avšak pozd?ji p?echází v progresivní verzi nemoci - p?íznaky se plynule zhoršují. Progrese nemoci m?že nastoupit velmi krátce po vzniku choroby nebo až po mnoha letech, dokonce až po desetiletích.
Asi 20 % lidí s roztroušenou sklerózou n?které ze základních forem trpí benigní formou této nemoci. Lidé s benigní formou RS se po prvním ataku nezhoršují nebo jenom velmi málo. Lidé
s benigní formou RS z?stávají pln? funk?ní.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.