Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+to+jest+stwardnienie+rozsiane%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2fco-to-jest-stwardnienie-rozsiane-video.html
Email Video

Co to jest stwardnienie rozsiane?

Clip Number: 1 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Organizm zdrowego cz?owieka jest chroniony przez uk?ad odporno?ciowy, czyli immunologiczny. Ochrona ta polega na kierowaniu w odpowiednie miejsca organizmu bia?ych krwinek i specjalnych bia?ek, gdy tylko do organizmu wtargnie obca substancja (na przyk?ad bakteria lub wirus).
Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, czyli taka, w której organizm chorego jest atakowany przez jego w?asny uk?ad odporno?ciowy.
Uk?ad odporno?ciowy nieprawid?owo uznaje zdrow? tkank? mózgu i rdzenia kr?gowego za substancj? obc?. Komórki odporno?ciowe z krwi kierowane s? do o?rodkowego uk?adu nerwowego, gdzie wytwarzaj? substancje chemiczne wywo?uj?ce stan zapalny.
Mielina to substancja t?uszczowa, która stanowi izolacj? dla nerwów i przyspiesza komunikacj? mi?dzy mózgiem, a innymi cz??ciami cia?a.
Stan zapalny powoduje rozpad mieliny, os?aniaj?cej nerwy, oraz powstawanie w jej miejsce tkanki bliznowatej. Proces ten nazywamy „demielinizacj?".
Nazwa „stwardnienie rozsiane" wzi??a si? st?d, ?e obszary tkanki bliznowatej, czyli „stwardnienia", s? rozsiane w ró?nych miejscach mózgu i rdzenia kr?gowego.
Niszczenie os?onki mielinowej utrudnia przesy?anie sygna?ów elektrycznych lub powoduje ca?kowite ich zablokowanie. W miar?, jak zniszczenia staj? si? coraz bardziej rozleg?e, pacjent mo?e mie? trudno?ci z panowaniem nad mi??niami, ze wzrokiem, mow?, czuciem, a nawet z zaburzenia funkcji umys?owych.
Rodzaj objawów stwardnienia rozsianego i ich nasilenie bywa ró?ne u poszczególnych chorych. Wszystko zale?y od tego, jak rozleg?e s? uszkodzenia otoczki mielinowej i w których miejscach o?rodkowego uk?adu nerwowego wyst?puj?.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.