Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Objawy+stwardnienia+rozsianego+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2fobjawy-stwardnienia-rozsianego-video.html
Email Video

Objawy stwardnienia rozsianego

Clip Number: 5 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
We wczesnych etapach rozwoju stwardnienia rozsianego u chorych pojawiaj? si? cz?sto takie objawy jak:
* os?abienie mi??ni;
* mrowienie i dr?twienie;
* zaburzenia równowagi;
* zamglone lub podwójne widzenie
* i/lub ból oczu.
W miar? post?pów choroby mog? pojawi? si? te? inne objawy, jak np.:
* sztywno?? mi??ni;
* nadwra?liwo?? na ciep?o;
* uczucie zm?czenia;
* ból;
* zaburzenia jasno?ci my?lenia;
* zaburzenia sprawno?ci seksualnej.
Objawy podmiotowe stwardnienia rozsianego pojawiaj? si? z regu?y mi?dzy 20. a 40. rokiem ?ycia. Nale?y pami?ta?, ?e stwardnienie rozsiane mo?e pocz?tkowo przebiega? tak ?agodnie, ?e osoba chora nie b?dzie zauwa?a? ?adnych objawów, dopóki choroba si? nie rozwinie. Ponadto objawy s? ró?ne u ró?nych osób i zmieniaj? si? z czasem.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.