Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Rozpoznawanie+stwardnienia+rozsianego+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2frozpoznawanie-stwardnienia-rozsianego-video.html
Email Video

Rozpoznawanie stwardnienia rozsianego

Clip Number: 6 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Nie ma ?adnego specyficznego testu s?u??cego do rozpoznawania stwardnienia rozsianego. Chorob? wykrywa si? na podstawie objawów, które musz? spe?nia? pewne kryteria. Jednak nawet taka metoda diagnozy nie jest stuprocentowo dok?adna.
Rozpoznanie stwardnienia rozsianego oparte jest na wywiadzie lekarskim, badaniu neurologicznym (czyli ocenie sprawno?ci dzia?ania mózgu i rdzenia kr?gowego) oraz ewentualnie innych testach. Mog? to by? badania krwi, obrazowanie metod? rezonansu magnetycznego, nak?ucie l?d?wiowe lub badanie tzw. elektrycznych „potencja?ów wywo?anych", które sprawdza dzia?anie nerwów czuciowych.
Oto niektóre z kryteriów, na podstawie których lekarz ocenia, czy dana osoba jest chora na stwardnienie rozsiane:
* Objawy pojawi?y si? mi?dzy 15. a 60. rokiem ?ycia.
* Objawy wskazuj? na chorob? mózgu lub rdzenia kr?gowego.
* Wyniki bada? lekarskich potwierdzaj? chorob? mózgu lub rdzenia kr?gowego.
* Na obrazach uzyskanych metod? rezonansu magnetycznego widoczne s? co najmniej dwa odr?bne obszary tkanki bliznowatej, czyli „stwardnienia".
* Choroba przebiega?a wed?ug jednego z dwóch schematów:
W schemacie pierwszym wyst?pi?y co najmniej dwa epizody objawów, trwaj?ce co najmniej 24 miesi?ce i odleg?e w czasie o co najmniej jeden miesi?c. W schemacie drugim objawy stopniowo nasila?y si? w ostatnich sze?ciu miesi?cach.
* Na koniec, nie istnieje ?adne inne wyja?nienie obserwowanych objawów.
Na podstawie wymienionych czynników mo?liwe jest postawienie rozpoznania stwardnienia rozsianego.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.