Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Uklad+nerwowy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2fuklad-nerwowy-video.html
Email Video

Uklad nerwowy

Clip Number: 2 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Organizm cz?owieka jest wyposa?ony w rozleg?? sie? nerwów, którymi przesy?ane s? sygna?y elektryczne do mózgu i z mózgu. Sygna?y przesy?ane z mózgu steruj? mi??niami. Dzi?ki nim mo?emy chodzi?, rozmawia? i utrzyma? równowag?.
Sygna?y przesy?ane z cia?a do mózgu nios? informacje o ?wiecie zewn?trznym. Mózg przetwarza te informacje, dzi?ki czemu widzimy, odczuwamy wra?enia dotykowe, s?yszymy, odczuwamy zapachy i smaki.
Mózg i rdze? kr?gowy nazywane s? ??cznie „o?rodkowym uk?adem nerwowym" lub w skrócie OUN.
Nerwy ??cz?ce o?rodkowy uk?ad nerwowy z reszt? cia?a nale?? do „obwodowego uk?adu nerwowego" lub ObwUN.
Wi?kszo?? nerwów otoczona jest substancj? t?uszczow?, nazywan? „mielin?". Mielina stanowi izolacj? dla nerwów i przyspiesza komunikacj? mi?dzy mózgiem, a innymi cz??ciami cia?a. Dzi?ki temu mo?emy funkcjonowa? w pe?ni sprawnie.
Je?li dojdzie do uszkodzenia nerwu lub os?onki mielinowej, przep?yw sygna?ów elektrycznych mo?e zosta? spowolniony lub ca?kowicie zablokowany. To z kolei mo?e utrudnia? poruszanie si?, powodowa? zaburzenia czucia, a nawet wp?yn?? na sprawno?? umys?ow?.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.