Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Wsp%c3%b3lczesne+metody+leczenia+stwardnienia+rozsianego+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2fwsp%c3%b3lczesne-metody-leczenia-stwardnienia-rozsianego-video.html
Email Video

Wspólczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego

Clip Number: 8 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Wprawdzie nie znamy sposobu na ca?kowite wyleczenie ze stwardnienia rozsianego, dost?pnych jest jednak wiele rodzajów terapii. Nie powoduj? one wyleczenia ze stwardnienia rozsianego, ale pomagaj? w opanowaniu objawów.
Terapie stwardnienia rozsianego dzielimy na trzy podstawowe kategorie:
* Terapie stosowane w leczeniu rzutów, czyli ataków, w których pojawiaj? si? nowe objawy lub dochodzi do zaostrzenia dotychczasowych objawów.
* Terapie modyfikuj?ce przebieg samej choroby.
* Terapie objawowe.
Mielina to substancja t?uszczowa, która stanowi izolacj? dla nerwów i przyspiesza komunikacj? mi?dzy mózgiem a innymi cz??ciami cia?a.
Zaostrzeniu stwardnienia rozsianego towarzyszy zwykle stan zapalny i rozpad mieliny w o?rodkowym uk?adzie nerwowym. Je?li objawy s? ci??kie, pacjentowi mo?na poda? do?ylnie du?e dawki sterydów, jak metyloprednisolon, w celu ograniczenia zapalenia i obrz?ku, sprzyjaj?cych demielinizacji.
Wykazano, ?e kilka nowych leków wp?ywa na przebieg stwardnienia rozsianego. Ich dzia?anie polega na zmianie lub hamowaniu czynno?ci uk?adu odporno?ciowego. Leki z grupy tzw. interferonów beta „udaj?" bia?ko wyst?puj?ce naturalnie w organizmie. Podejrzewa si?, ?e uniemo?liwiaj? one niektórym bia?ym krwinkom niszczenie os?onki mielinowej nerwów. Prawdopodobnie blokuj? tak?e wydzielanie cytokin przez inne krwinki bia?e, limfocyty T. Cytokiny to zwi?zki chemiczne pot?guj?ce stan zapalny i przyci?gaj?ce inne komórki odporno?ciowe w obj?te nim miejsce.
Oprócz beta-interferonu tak?e inny lek, octan glatirameru, wp?ywa na przebieg stwardnienia rozsianego, modyfikuj?c dzia?anie uk?adu odporno?ciowego. Lek ten prawdopodobnie zwi?ksza liczb? pewnego rodzaju bia?ych krwinek, które zapobiegaj? atakowaniu mieliny przez inne komórki.
W dwuletnim badaniu klinicznym dost?pne obecnie terapie modyfikuj?ce przebieg choroby zmniejsza?y cz?sto?? nawrotów stwardnienia rozsianego ?rednio o 30%. Leki takie podaje si? w zastrzykach, codziennie lub rzadziej, ale w odst?pach nie d?u?szych ni? tygodniowe.
Dost?pne s? tak?e terapie skierowane na leczenie objawów stwardnienia rozsianego. Nale?y do nich stosowanie toksyny botulinowej typu A lub baklofenu w celu zmniejszenia sztywno?ci mi??ni (tak zwanej spastyczno?ci). Toksyn? botulinow? typu A podaje si? w zastrzykach, a baklofen — w tabletkach lub za pomoc? ma?ej, wszczepianej pompy.
Inna metoda leczenia polega na g??bokiej stymulacji mózgu za pomoc? niewielkiej elektrody, dzia?aj?cej na okre?lone obszary mózgu. Terapia taka ?agodzi dr?enie wyst?puj?ce niekiedy u chorych na stwardnienie rozsiane.
W leczeniu stwardnienia rozsianego stosuje si? tak?e fizykoterapi? i terapi? zaj?ciow?. Korzystne mog? by? równie? rozmowy ze specjalistami w poradni.
Wreszcie, cz??? osób chorych na stwardnienie rozsiane si?ga po rozmaite alternatywne metody leczenia, od leków, poprzez suplementy diety, a? po zmian? diety, a nawet stylu ?ycia.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.